Statut

EXTRAS DIN STATUTUL ASOCIAŢIEI

COLEGIULUI NAŢIONAL "IOSIF VULCAN" ORADEA

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale, denumire, caracter, sediu şi durata asociaţiei


 1. Interpretarea prezentului Statut, a regulamentelor şi dispoziţiilor interne se face cu bună-credinţă, în interesul membrilor săi şi cu respectarea legii române.
 2. Denumirea asociaţiei este: Asociaţia Colegiului Naţional "Iosif Vulcan" Oradea având abrevierea -A.C.N.I.V.O. - denumită, în continuare, Asociaţie. Această denumire se va regăsi de acum înainte în toate actele care emană de la asociaţie cu prilejul realizării obiectivelor propuse, împreună cu toate elementele de identificare cerute de lege.
 3. Forma juridică a Asociaţiei este de persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, non-profit, apolitică şi neguvernamentală, înfiinţată în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Guvern nr.26/2000, aşa cum aceasta a fost modificată şi completată ulterior. Asociaţia dobândeşte personalitate juridică de la data înscrierii ei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, aflat la grefa Judecătoriei Oradea.
 4. Sediul Asociaţiei este: localitatea Oradea, str. Jean Calvin nr. 3, cod poştal 410210, jud. Bihor, care va putea fi schimbat doar în baza deciziei Consiliului director.
 5. Durata de funcţionare a Asociaţiei este pe termen nedeterminat, până când realizarea scopului ei este actuală şi legală.

    CAPITOLUL II: Scopul şi obiectivele asociaţiei

     Articolul 5. Asociaţia îşi propune ca scop principal:

 • Sprijinirea procesului de învăţământ; promovarea şi stimularea elevilor pentru obţinerea de performanţe şi sprijinirea socio-psiho-culturală a elevilor din Colegiul Naţional " Iosif Vulcan".

     Articolul 6. Obiectivele principale ale Asociaţiei sunt:

 • promovarea schimburilor de informaţii, comunicării şi cooperării între asociaţii de acelaşi tip sau conexe actului/procesului educaţional;
 • editarea şi tipărirea de materiale sau publicaţii în legăturile cu scopurile şi activitatea desfăşurată de Asociaţie;
 • organizarea de work–shop–uri, colocvii, dezbateri, simpozioane, conferinţe, mese rotunde, team–building–uri, cursuri, acţiuni cu diverse teme şi participarea la acţiuni organizate de către asociaţii similare, atât pe plan intern, cât şi internaţional;
 • promovarea şi dezvoltarea actului educaţional şi de pregătire profesională prin work–shop–uri, colocvii, dezbateri, simpozioane, conferinţe, mese rotunde, team–building–uri, cursuri, inclusiv prin programe externe în scopul îmbunătăţirii învăţământului;
 • atragerea şi utilizarea, în condiţiile legii, de surse de finanţare şi resurse sub formă de subvenţii, contribuţii, sponsorizări, cotizaţii, finanţări pe bază de proiecte cu surse de finanţare internă sau externă;
 • asigurarea unui mediu educaţional necesar unui învăţământ performant prin legătura permanentă cu managerii şi actul managerial al instituţiei, administraţia locală, comunitatea de afaceri etc., privind măsurile administrative şi de securitate a elevilor care frecventează unitatea de învăţământ;
 • modernizarea actului educaţional şi a managementului acestuia;
 • realizarea unei conectivităţi sporite a unităţii de învăţământ cu mediul de afaceri, comunitatea locală, societatea civilă, organizaţiile nonguvernamentale şi guvernamentale, mass–media, în scopul creşterii calităţii educaţiei civice a elevilor;
 • sprijinirea iniţiativelor, proiectelor, performanţelor şcolare şi extra–şcolare a elevilor, inclusiv cele care se referă la imprimarea caracterului practic–aplicativ şi valorificarea pregătirii şi inteligenţei lor;
 • stimularea elevilor şi a cadrelor didactice cu rezultate deosebite la olimpiadele şi concursurile şcolare naţionale şi internaţionale;
 • strânsa conlucrare cu organismele nonguvernamentale, inclusiv cu comisiile de ocrotire şi autoritate tutelară în vederea respectării drepturilor fundamentale ale copiilor şi integrării lor unităţile de învăţământ preuniversitar şi/sau societate;
 • susţinerea unor activităţi ale elevilor cu caracter social, cultural, profesional, economic şi sportiv;
 • gestionarea fondurilor provenite din cotizaţii sau alte surse legale;
 • iniţierea şi/sau susţinerea proiectelor de dezvoltare şi ameliorare şcolară;
 • prezentarea ofertei educaţionale a colegiului în mediile interesate;
 • acordare de consultanţă pe probleme juridice, tehnice şi economice colegiului în relaţiile cu alte instituţii;
 • creşterea valorii inventarului şcolii prin achiziţionarea de material didactic modern, aparatură, cărţi şi reviste de specialitate;
 • conservarea şi întreţinerea locaţiilor şcolii, în vederea asigurării unor bune condiţii pentru desfăşurarea activităţii şcolare;
 • mobilizarea părinţilor în susţinerea materială şi logistică a şcolii;
 • susţinerea activităţilor Consiliului Elevilor din cadrul Colegiului Naţional "Iosif Vulcan" Oradea;
 • obţinerea de credite bancare pentru achiziţionarea de aparatură performantă pentru dotarea sălilor de curs, sălilor de sport, a atelierelor şcolare;
 • organizarea de meditaţii pentru aprofundarea de către elevi a obiectelor de studiu;
 • medierea relaţiilor colegiului cu alte organizaţii şi instituţii;
 • organizarea de cercuri ştiinţifice pentru elevi;
 • organizarea de tabere de recreere şi educative pentru elevi;
 • organizarea de reuniuni între părinţi pentru discutarea problemelor de educaţie ale copiilor lor, elevi;
 • organizarea modului de transport al elevilor;
 • organizarea internatelor pentru elevii;
 • organizarea de excursii în ţară şi în străinătate pentru lărgirea orizontului cultural al elevilor;
 • acordarea unor diplome de excelenţă unor persoane fizice sau juridice care contribuie la îndeplinirea scopului şi obiectivelor asociaţiei;
 • instituirea unor premii şi burse pentru elevii cu merite deosebite sau/şi situaţii speciale;
 • acordarea de sprijin material şi financiar pentru elevii care dispun de mijloace financiare reduse;
 • prevenirea abandonului şcolar prin derularea unor programe cu acest scop împreună cu profesorii colegiului. Derularea unor programe educative pe teme de genul: drogurile şi consumul lor în rândul copiilor, violenţa în familie, ocrotirea minorilor prin intermediul şcolii, pornografia infantilă, traficul de fiinţe umane;
 • promovarea şi cunoaşterea tradiţiilor culturale specifice poporului român, minorităţilor naţionale, dezvoltarea multi–culturalismului şi a dialogului social;
 • susţinerea unităţii de învăţământ în activitatea de consiliere şi orientare socio–profesională sau de integrare socială a absolvenţilor;
 • propune unităţii de învăţământ discipline şi domenii care să se studieze prin curriculumul la decizia şcolii;
 • susţine unitatea de învăţământ în organizarea şi desfăşurarea festivităţilor anuale, Zilelor Şcolii, Balurilor Bobocilor sau de absolvire;
 • susţine conducerea unităţii şcolare în organizarea şi în desfăşurarea consultaţiilor cu părinţii, pe teme educaţionale;
 • ajută învăţătorii/diriginţii în activitatea de cuprindere în învăţământul obligatoriu a tuturor copiilor de vârstă şcolară şi de îmbunătăţire a frecvenţei acestora;
 • promovarea imaginii colegiului în mass–media şi comunitatea locală.

    CAPITOLUL IV: MEMBRII ASOCIAŢIEI

    Articolul 10. Asociaţia se compune din membrii fondatori, membrii activi şi membrii de onoare.

    Articolul 11. Membrii fondatori ai Asociaţiei sunt persoanele fizice care au adoptat prezentul statut şi     care sunt menţionaţi şi în actul constitutiv al Asociaţiei.

    Articolul 12. Membrii activi ai Asociaţiei sunt persoanele fizice sau juridice române sau străine care     desfăşoară activităţi de specialitate şi care aderă necondiţionat la prezentul statut.

 • Dobândirea calităţii de membru activ se va putea face numai în urma unei cereri scrise de adeziune, ( poate fi descărcată din pagina de «contact» ) prin care solicitantul se va obliga să respecte prezentul statut şi îşi va lua angajamentul că–şi va aduce aportul la promovarea şi respectarea scopurilor asociaţiei.
 • Consiliul director va lua în dezbatere cererea de adeziune şi va propune Adunării generale a asociaţilor acceptarea sau neacceptarea solicitantului, care va decide cu votul majorităţii simple.
 • După acceptarea cererii, va achita cotizaţia de membru, cotizaţie a cărei valoare va fi stabilită de către Consiliul director.

    Articolul 13. Membrii de onoare ai Asociaţiei sunt persoanele fizice sau juridice care şi–au adus un     aport semnificativ la promovarea dezvoltării social–culturale a comunităţilor umane (...) care, prin     poziţia lor şi activitatea pe care au desfăşurat–o în acest domeniu, aduc un mare prestigiu asociaţiei.

    Articolul 14. Retragerea din Asociaţie a vreunui membru se va putea face în baza unei cereri scrise şi     aprobate de către Consiliul director.

    Articolul 15. Excluderea din Asociaţie a unui membru se face de către Adunarea generală a     asociaţilor, dacă cel vizat se află într–una din următoarele situaţii:

 • săvârşeşte cu rea–credinţă abateri care contravin statutului;
 • nu participă la acţiunile organizate de către asociaţie la care a fost nominalizat, aducând atingere imaginii asociaţiei;
 • nu îşi achită timp de un an de zile cotizaţia;
 • nu respectă deciziile Consiliului director şi hotărârile Adunării generale a asociaţilor;

    Articolul 16. Calitatea de membru asociat încetează şi se pierde în următoarele cazuri:

 • la cerere (prin demisie);
 • prin excludere;
 • prin deces;

    Articolul 17. Încălcarea drepturilor, nerespectarea obligaţiilor şi pierderea calităţii de membru:

 • Nerespectarea obligaţiilor asumate de asociaţi şi/sau încălcarea drepturilor altor asociaţi pot atrage următoarele categorii de sancţiuni:
  1. avertisment;
  2. suspendare;
  3. excludere.
 • Procedurile de sancţionare, faptele ce constituie abateri, stabilirea gravităţii acestora, se vor stabili de către Comisia de Onoare şi Reglementări a Asociaţiei, sub coordonarea Consiliului Director şi vor intra în vigoare prin aprobarea Preşedintelui Asociaţiei.
 • Împotriva Dispoziţiei Preşedintelui, membrii excluşi se pot adresa Colegiului Director, prin Comisia de Onoare şi Reglementări, în termen de cel mult 15 zile de la aducerea la cunoştinţă.

    Articolul 18. Obligaţii membri asociaţi:

 • Fiecare membru asociat, indiferent de calitatea pe care o are în structurile de conducere, are dreptul la un singur vot în cadrul Adunării generale, iar atunci când sunt supuse la vot fapte care ţin de calitatea sa, asociatul în cauză este obligat să se abţină de la vot; are dreptul să ocupe funcţii de conducere, are dreptul la indemnizaţii pentru munca prestată şi are drept de exprimare liber în cadrul asociaţiei.
 • Fiecare membru asociat este obligat să respecte hotărârile organelor de conducere, sau cele adoptate prin votul majorităţii asociaţilor, să plătească, la timp, cotizaţiile şi taxele stabilite, să sprijine şi să promoveze programele asociaţiei.